Gestió del coto

Gestió del coto:

Les tasques de gestió d’un vedat o “coto” són fonamentals per l’equilibri entre medi ambient i caça, la caça pot beneficiar al medi ambient sempre i quant es respectin les normes i hi hagi un control de la població d’animals.

Una bona gestió d’un coto passa per tenir present la quantitat d’individus de cada espècie a la zona per determinar quina espècie té una menor  densitat de població i quines espècies hi són amb una densitat de població major, utilitzant aquest criteri és pot procedir a actuar.

Les espècies que no tenen una bona densitat de població seran reintroduides i es mantindran els abeuradors i les menjadores plenes per garantir la supervivència dels exemplars en cas de condicions desfavorables com la sequera. En el cas contrari, amb les espècies que tenen un excés de població, tals com el porc senglar, s’organitzaran batudes per tal de disminuir la població.

  • Reintroducció i alliberament d’espècies:

Perdiu: Es realitzarà una reintroducció de perdius amb un 97,2% del material genètic autòcton. A més de la reintroducció es procedirà a la reproducció in situ de l’espècie en una zona determinada del terme, en la qual les perdius i podran trobar refugi i menjar.

Faisà: Es realitzarà un repoblament de faisans i també es procedirà a l’adequació del seu hàbitat  per tal de que l’espècie es pugui reproduir de forma natural en la zona.

Guatlla: Es realitzarà una reintroducció de guatlles amb un 98% del material genètic de guatlla autòctona, la reintroducció es farà em la zona d’horta de Castelldans.

Llebre: Es realitzarà una reintroducció de la llebre europea, la qual es més abundant a Catalunya i és d’una mida major que la ibèrica. La reintroducció es farà en les zones de secà on hi ha una menor població i en les zones de carència.

  • Captura i posterior alliberament d’animals de la zona de regadiu a horta:

Conill: Es realitzaran captures de conill en l’horta i aquests mateixos seran vacunats contra les malalties que causen la seva mort (mixomitosis) i s’alliberaran en el secà, ja que en l’horta el conill s’hi troba en excés de població i provoca danys als arbres fruiters i en la zona de secà no causa tants perjudicis a l’agricultura i s’hi troba en menor quantitat.

  • Control de poblacions:

Control de guineu i garsa.  Es realitzaran batudes, per tal de controlar l’elevada població actual, ja que ambdues espècies són molt abundants en tot el terme de Castelldans.

Control del porc senglar. Es realitzaran batudes mensuals, per controlar l’elevada població existent, de no ser així el porc senglar es podria convertir en una plaga. Aquesta espècie s’adapta i es reprodueix amb molta facilitat i en el cas de convertir-se en una plaga pot produir greus problemes pels agricultors, que veuen com es mengen i es destrossen els seus cultius.

Control del conill. Es capturaran conills en l’horta i s’alliberaran al secà en finalitzar la campanya de caça del 2013-2014. En l’horta el conill té una elevada densitat de població, en canvi en el secà aquesta població és molt menor, amb aquesta acció els conills mantindran una densitat de població més homogènia en tot el terme i no es produiran tants d’anys en els arbres de l’horta.

  • Manteniment d’abeuradors i menjadores que estan repartits en diferents punts del coto, aquesta acció permet garantir l’aliment i el veure en les èpoques de sequera i calor extrem i en les èpoques de gelades, on l’aliment es difícil de trobar.
  • Control del compliment de les normes de caça a través dels guardes que vigilaran el coto. Aquesta acció permetrà garantir que no hi hagi un excés de caçadors al terme, el qual provocaria una disminució excessiva i perillosa de la població d’animals, que afectarien molt negativament a la supervivència de les espècies pels anys següents.

El nostre equip creu que la gestió d’un coto no és aviar animals de granja cada 10 dies i no tenir una bona guarderia ni fer pagar molts diners i després enganyar a la gent, aquestes pràctiques són les que no volem i en el nostre coto a partir d’ara no es realitzaran. Per aquestes pràctiques hi ha d’altres cotos en diferentes localitats que estaran encantats de que vostès s’hi apuntin. Res més lluny de la realitat, la nostra gestió passarà pel respecte de les espècies autòctones i tornar a recuperar les bones pràctiques de caça, ser que aquestos reptes són difícils per això els invito a acompanyar-me en aquesta tasca. Al final tindrem una pàgina web on podran ajudar-nos a millorar els defectes i rebrem encantats tots els seus suggeriments per la pròxima temporada, sabem que és difícil aconseguir-ho tot en un any, però intentarem millorar.

El millor coto de caça de Lleida